44270297 - 021 و 44270305 - 021

آزمایش های سنجش ایمنی 2018-05-03T18:03:13+00:00

 

در این بخش آزمایش های سنجش آنتی بادی ها در برابر عوامل عفونی یا بیماریزا انجام می شود تا مشخص گردد که سطح ایمنی فرد علیه شرایط بیماری چگونه است. در این بخش با استفاده از تکنیک های دقیق و به روز توان پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه و بیماری های سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، یا پاسخ های ایمنی متعاقب واکسیناسیون و پیوند اعضاء ارزیابی می شوند.