44270297 - 021 و 44270305 - 021

کتابخانه الکترونیک 2018-06-23T14:39:11+00:00

کتابخانه الکترونیک آزمایشگاه شافی

تفسیر تستهای آزمایشگاهی

تست های آزمایشگاهی

تب مالت

تستهای هورمون شناسی

تستهای سرولوژی

صحه_گذاري_روش_آزمون_هاي_آزمايشگاهي

گلبول سفید

گلبول قرمز

بیوشیمی لنینجر

بیوشیمی هورمونها

ایدز و سایر بیماریهای نقص ایمنی

پاسخ ایمنی به بیماریهای عفونی

ایمنی پیوند

سرطان و سیستم ایمنی

واکسن ها

تحمل خود ایمنی

ازدیاد حساسیت

سیتوتوکسیسیته سلولی

فعال شدن و مهاجرت لکوسیتها

سایتوکاینها

فعال شدن سلولهای B

پذیرنده سلول T

بلوغ، فعال شدن و تمایز سلول T

مجموعه اصلی سازگاري بافتی و عرضه آنتی ژن

سیستم کمپلمان

برهمکنش هاي آنتی ژن-آنتی بادي

سازماندهی و بیان ژنهاي ایمونوگلبولین

آنتی ژن و آنتی بادی

ایمنی ذاتی

سلولها و اندامهاي سیستم ایمنی

مروری بر سیستم ایمنی

اطلس رنگی هماتولوژی

اطلس رنگی میکروب شناسی

مستندات سیستم مدیریت کیفی در آزمایشگاه

استاندارد عملکردی آزمایش آنتی بیوگرام به روش انتشار از دیسک

اصول مستند سازی در آزمایشگاه پزشکی

آشنایی با مفاهیم پایه آمار در آزمایشگاه پزشکی

راهنمای نگهداشت وسایل آزمایشگاه

دستگاه سل کانتر

کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی

کنترل کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

مستندات سیستم مدیریت کیفی در آزمایشگاه

نمونه های آزمایشگاه میکروب شناسی