44270297 - 021 و 44270305 - 021

مسئولین آزمایشگاه 2018-12-19T08:53:23+00:00

مسئولین آزمایشگاه تخصصی شافی

نام: سعید ذاکر بستان آباد

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شافی

نوبت کاری: 15 الی 19 عصر در بخش میکروب شناسی

دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر: تهران

نام بخش: میکروب و باکتری شناسی پزشکی

نام: سعید آب رون

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شافی

نوبت کاری: 15 الی 19 عصر در بخش هماتولوژی

دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر: تهران

نام بخش: هماتولوژی

نام: سید محمد موذنی

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شافی

نوبت کاری: 15 الی 19 عصر در بخش ایمنی شناسی و سرم شناسی

دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر: تهران

نام بخش: ایمنی شناسی و سرم شناسی

نام: سید علیرضا مصباح نمین

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شافی

نوبت کاری: 15 الی 19 عصر در بخش بیوشیمی

دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر: تهران

نام بخش: بیوشیمی