44270297 - 021 و 44270305 - 021

ساعات کاری آزمایشگاه 2018-06-23T13:51:16+00:00

 

 

 

ساعات جوابدهی حضوری به این شرح است:

ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:00 الی 19:00 پنجشنبه ها ساعت 7:00 الی 12:00
ساعت جوابدهی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 الی 19:00 پنجشنبه ها ساعت 11:00 الی 12:00
ساعت کار آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:00 الی 19:00 پنجشنبه ها ساعت 7:00 الی 12:00