44270297 - 021 و 44270305 - 021

بیمه های طرف قرارداد 2018-06-23T14:26:36+00:00

بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه شافی :

تامین اجتماعی – خدمات درمانی – بیمه سلامت ایرانیان – بانک صادرات – نیروهای مسلح – بیمه شهرداری