44270297 - 021 و 44270305 - 021

بخش هورمون شناسی 2018-06-23T14:07:48+00:00

 

بخش هورمون شناسی 

در این بخش مقدار دقیق هورمونها در خون سنجیده شده و اختلالات هورمونی تشخیص داده می شود.