44270297 - 021 و 44270305 - 021

بخش قارچ شناسی 2018-06-23T14:10:28+00:00

بخش قارچ شناسی به انگلیسی:( Mycology)

در این بخش آلودگی نمونه های مختلف انسانی مانند پوست ، مو ، ناخن و . . . به قارچ های بیماری زا تشخیص داده شده و انواع قارچ به دقت شناسایی می شود.