44270297 - 021 و 44270305 - 021

بخش بیوشیمی عمومی و اختصاصی 2018-05-03T19:29:37+00:00

بخش بیوشیمی عمومی و اختصاصی

بیوشیمی بالینی  با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی مایعات وترشحات بدن شامل آنالیز خون،ادرار و سایر مایعات بدن به تشخیص و مدیریت بیماری ها کمک می کند. این تست ها روی تمام مایعات بدن انجام می شوند اما اغلب بر روی سرم و پلاسما انجام می شوند. نوع آزمایش درخواست شده تعیین می کند که چه نوع نمونه ای استفاده شود