44270297 - 021 و 44270305 - 021

بخش انگل شناسی 2018-06-23T14:13:29+00:00

بخش انگل شناسی

در این بخش با مطالعه دقیق و انجام آزمایشات تخصصی وجود انگل یا نشانه های آنها (تخم و کیست ) در نمونه های انسانی مورد بررسی قرار گرفته و با تشخیص دقیق گونه و جنس انگل به پزشک در درمان صحیح بیماری انگلی کمک می نماید.