44270297 - 021 و 44270305 - 021

بخش الکتروفورز اختصاصی 2018-06-23T14:21:19+00:00
در این بخش الکتروفورز هموگلوبین خون جهت تشخیص انواع تالاسمی ها ، الکتروفورز پروتئین های خون و ادرار توسط پیشرفته ترین دستگاه الکتروفورز روز دنیا ( Sebia ) انجام می پذیرد .