44270297 - 021 و 44270305 - 021

بخش آنالیز ادراری 2018-06-23T14:02:44+00:00

بخش آنالیز ادراری 

در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه شافی تمام پارامترهای میکروسکپی، ماکروسکوپی و بیوشیمیایی از جمله:

قند، پروتیین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و…مورد تجزیه قرار می گیرند.

کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش آنالیز ادرار  انجام می شود.