44270297 - 021 و 44270305 - 021

استخدام 2018-02-01T07:08:01+00:00

جهت ارسال درخواست همکاری با آزمایشگاه شافی از فرم زیر استفاده نمایید:فرم استخدام الکترونیکی
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: محل صدور:
تاریخ تولد: محل تولد: کد ملی: ملیت / مذهب:
مشخصات عمومی
وضعیت تاهل و تکفل: متاهلمجرد تعداد فرزندان: نفر تعداد افراد تحت تکفل: نفر
نام و نام خانوادگی همسر: شغل همسر: میزان تحصیلات:
وضعیت نظام وظیفه:
انجام دادهزیر پرچممعافیت پزشکیمعافیت دائم
نشانی منزل:
کد پستی: تلفن: موبایل:
تحصیلات
آخرین مدرک تحصیلی نام موسسه آموزشی محل تحصیل نام رشته-گرایش معدل تاریخ اخذ مدرک
سوابق کاری
نام موسسه/شرکت پست سازمانی تاریخ شروع تاریخ پایان حقوق دریافتی علت ترک
دوره های آموزشی
نام موسسه آموزشی عنوان دوره آموزشی تاریخ دوره کل زمان دوره
آشنایی به زبان خارجی
نوع زبان سطح
نوع زبان سطح
آشنایی به نرم افزار
نام نرم افزار سطح
نام نرم افزار سطح
اطلاعات شخصی
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ محل اشتغال:
آیا به محل کار قبلی تعهد خدمتی دارید؟ تا تاریخ:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ چند سال:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ چند ماه - علت:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ شرح:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ نام بیماری:
شغل پدر: تعداد خواهر و برادر:

نام دو نفر را که شما را بشناسند (به غیر از بستگان) ذکر نمایید:
نام و نام خانوادگی: نسبت: محل کار: تلفن تماس:
نام و نام خانوادگی: نسبت: محل کار: تلفن تماس:
زمان مورد تقاضای کار: حقوق پیشنهادی: مهارت هنری:
علاقه مندی کاری در آزمایشگاه: مهارت دیگر: